ÄÝÝÄ ÇÝÐÃÈÉÍ ÀËÑËÀËÄ ÈÄÝÂÕÒÝÉ ÍªËªªËªË ¯Ç¯¯ËÍÝ

2016 оны 01 сарын 15

ÁÍÕÀÓ-ûí öýðýã-óëñ òºðèéí óäèðäëàãà ººðèéí Òýíãèñèéí öýðãèéí õ¿÷èí (ÒÖÕ)-èéã òýíãèñò áàéëäààíû àæèëëàãàà ÿâóóëàõààñ ãàäíà ýñðýã òàëûí öîõèëò, äåñàíòààñ ýõ ãàçðûíõàà ýðãèéã õàìãààëàõ, äàíãààðàà áîëîí Çýâñýãò õ¿÷íèé áóñàä àé òºðëèéí öýðýãòýé õàìòðàí ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõýä áýëýí áàéõ øààðäëàãà òàâüæ èðëýý.

ÒÖÕ-íèé áàéãóóëàëòûí õ¿ðýýíä ôëîòäîî îð÷èí ¿åèéí çýâñýãëýë, ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè, òåõíèêèéí äýâøëèéã íýâòð¿¿ëýõ, óäèðäëàãûí áàéãóóëëàãóóäûí îïåðàòèâûí áîëîí áàéëäààíû áýëòãýëèéã á¿ðýí õàíãàõàä ãîëëîí àíõààð÷ áàéíà ãýæ õÿòàäûí öýðãèéí ìýðãýæèëòí¿¿ä ¿çýæ áàéíà.

ÕÊÍ-ûí óäèðäëàãóóäûí õýëñýí ¿ãíýýñ ¿çýõýä èðýýä¿éä òóëãàð÷ áîëçîøã¿é àþóë çàíàë, Çýâñýãò õ¿÷íèéã àøèãëàõ íîìëîëòîé óÿëäóóëàí ÒÖÕ-íýý øèíý÷ëýõ õºòºëáºð, òºñëèéã àìæèëòòàé õýðýãæ¿¿ëæ áàéíà. ÒÖÕ-íèé êîìàíäëàë ¿å øàòòàé çîðèëòóóä äýâø¿¿ëæ áàéãàà òóõàé çàðëàñàí. Íýãä¿ãýýð øàòàíä (ÕÕI çóóíû ýõ õ¿ðòýë) ººðèéí õàðèóöëàãûí á¿ñ, Ç¿¿í áîëîí ªìíºä Õÿòàäûí òýíãèñ, Øàð òýíãèñ äýõ àðëóóäûí òýðã¿¿í øóãàìóóäàä àæèëëàãààíû òààëàìæòàé íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëýõ á¿ëýãëýë áàéãóóëàõàä ÷èãëýãäñýí. Õî¸ðäóãààð øàòàíä (2020 îí õ¿ðòýë) äýýðõ á¿ëýãëýë îïåðàòèâûí ò¿âøèíä àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ÷àäàìæòàé áîëîõîîñ ãàäíà àðëóóäûí õî¸ðäóãààð øóãàìàíä áóþó Êóðèëü, Õîêêàéäî, Íàìïî, Ìàðèàí, Êàðîëèíû àðëóóä õ¿ðòýë ¿¿ðýã ã¿éöýòãýõ ÷àäàìæòàé áîëãîõ çîðèëò äýâø¿¿ëæýý. Ãóðàâäóãààð øàòàíä (2050 îí õ¿ðòýë) äýëõèéí äàëàé, òýíãèñèéí àëü ÷ õýñýãò òàâèãäñàí ¿¿ðãèéã áèåë¿¿ëýõ ÷àäàìæòàé õ¿÷èðõýã ôëîò áàéãóóëàõ çîðèëòûã òîìü¸îëæýý.

Õÿòàäûí ÒÖÕ-íèé áàéãóóëàëòûí çîðèëòûí 2 äóãààð øàòàíä “ñòðàòåãèéí õèë, àìüäðàëûí îðîí çàéä” ¿çýë áàðèìòëàëûã õýðýãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí äýýð óðò õóãàöààíû õºòºëáºð, òºñë¿¿ä áîëîâñðóóëæ, ýð÷èìòýé ºðíºë, òîì õýìæýýíèé ÿìàð ÷ äàéí, ìºðãºë人íä ÿëàëò áàéãóóëàõàä áýëýí áàéõ ÿâäàë ÷óõàë ãýæ öýðãèéí ìýðãýæèëòí¿¿ä ¿çýæ áàéíà.

Òîìîîõîí çîðèëò òàâüæ ÒÖÕ-íýý áýõæ¿¿ëýõ øààðäëàãà, íºõöºë ÷ ÁÍÕÀÓ-ä áàéãàà ãýæ ãàäààäûí øèíæýý÷èä òýìäýãëýäýã. Õÿòàäûí ãàçàð íóòãèéí ç¿¿í õýñýã, ò¿¿íèé ýçýìøëèéí óñàí õèë ÀÍÓ-ûí Íîìõîí äàëàéí öýðãèéí êîìàíäëàëûí õàðèóöëàãûí á¿ñýä áàãòäàã, òóñ óëñ ßïîíòîé õàìòðàí Íîìõîí äàëàéä ïóóæèíãààñ õàìãààëàõ ñèñòåì áàéãóóëæ áàéãàà, ÀÍÓ õîëáîîòíóóäòàéãàà õàìòðàí àãààð, òýíãèñèéí öýðãèéí ñóðãóóëü äàäëàãóóä ÿâóóëæ èðñýí çýðýã õ¿÷èí ç¿éë¿¿ä ÁÍÕÀÓ-ûã ÒÖÕ-íýý õºãæ¿¿ëýõ øèéäâýð ãàðãàõàä íºëººëñºí ãýæ îëîí óëñûí øèíæýý÷èä ¿çäýã.

Õÿòàäûí ÒÖÕ-íèé áàéãóóëàëòûí òýðã¿¿ëýõ ÷èãëýë, ¿çýë áàðèìòëàëä “ýðýã îð÷ìûí õàìãààëàëò”, “äýýä çýðãèéí àëñëàëä ýñðýã òàëä èäýâõòýé íºëººëºë ¿ç¿¿ëýõ”, “öºìèéí õàðèó öîõèëò” õèéõ áîäëîãî òóñãàãäæýý. “Ýðýã îð÷ìûí õàìãààëàëò” ãýäýãò ÒÖÕ òýíãèñèéí ýðýã îð÷èìä áàéëäààíû àæèëëàãàà ÿâóóëàõàä áýëýí áàéõ, “äýýä çýðãèéí àëñëàëä ýñðýã òàëä èäýâõòýé íºëººëºë ¿ç¿¿ëýõ” ãýäãèéã òýíãèñ, äàëàéí ã¿í äýõ áàéëäààíû àæèëëàãààíû òåàòðò áàéëäààíû ¿¿ðýã áèåë¿¿ëýõýä ôëîò áýëýí áàéõ íºõöëèéã òîäîðõîéëæýý. Õàðèí “öºìèéí õàðèó öîõèëò” ãýäýãò ôëîòûí îðîëöîîòîé öºìèéí öîõèëò ºãºõ ÷àäâàðòàé áîëîõ çîðèëò äýâø¿¿ëæ áàéíà.

Æóðíàë “Çàðóáåæíîå âîåííîå îáîçðåíèå”


Сүүлд нэмэгдсэн
МОНГОЛ УЛСЫН ЭНХИЙГ САХИУЛАГЧИД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭЛТ САХИЛГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТААРАА ҮЛГЭР ДУУРИАЛАЛ БОЛЖ БАЙНА

2019 оны 10 сарын 11

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН ДАРГА Д.ГАНЗОРИГТ ХОШУУЧ ГЕНЕРАЛ ЦОЛ ОЛГОЛОО

2019 оны 10 сарын 10

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГААР ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 124 ДҮГЭЭР АНГИЙГ ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ ОДОНГООР ШАГНАВ

2019 оны 10 сарын 09

УУЛЫН ЯВГАН ЦЭРГИЙН СУРГАЛТ ЯВАГДАЖ БАЙНА

2019 оны 10 сарын 07

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ШТАБЫН ДАРГААР БРИГАДЫН ГЕНЕРАЛ Д.ГАНЗОРИГ ТОМИЛОГДЛОО

2019 оны 10 сарын 04

АФГАНИСТАНД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ ЦЭРГИЙН БАГ ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ ЖАНЖИН ТУГАНД ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2019 оны 10 сарын 02

ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ УДИРДЛАГУУД АХМАДУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

2019 оны 09 сарын 30

ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Х.БАТТУЛГА БАРИЛГЫН ЦЭРГИЙН 017 ДУГААР АНГИЙГ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖИЛД МАНЛАЙЛАН ОРОЛЦОХ АСУУДАЛД АНХААРЧ АЖИЛЛАХЫГ ҮҮРЭГ БОЛГОЛОО

2019 оны 09 сарын 30

Б.БАТ-ЭРДЭНЭ: ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНД ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЛБА ХААГЧДАД НҮБ-ААС ЦАЛИН ОЛГОДОГГҮЙ

2019 оны 09 сарын 25

БАТЛАН ХАМГААЛАХ САЛБАР ТӨВ ТАЛБАЙД ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА СУРТАЛЧИЛЛАА

2019 оны 09 сарын 25

Видео
Дэлхийн цаг
Монгол
Афганистан
Өмнөд Судан
Сайтын тоолуур
Холбоотой байгууллагууд
Бүх эрх хуулиар баталгаажсан. Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб. © 2019